PHÂN HỆ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

 


1. Giá trị mang lại

 

✔️ Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng tại phân xưởng cho từng Lệnh sản xuất được phân bổ xuống. Theo dõi tiến độ thực hiện hiện hàng ngày để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

 

✔️ Hiển thị danh sách thành phẩm, bán thành phẩm cần sản xuất hàng ngày đến từng cá nhân, tổ, đội, công đoạn … của phân xưởng trên smartphone, tablate, laptop. Hỗ trợ cập nhật hoàn thành các công việc theo danh sách.

 

✔️ Cập nhật thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu lỗi tại từng công đoạn cùng với nguyên nhân gây lỗi để lấy dữ liệu phục vụ phân tích, cải tiến.

 

✔️ Cập nhật hao hụt sản xuất cho thành phẩm, bán thành phẩm để lấy dữ liệu phục vụ việc điều chỉnh định mức, cải tiến.

 

✔️ Quản lý quá trình luân chuyển nguyên liệu sản xuất, hàng tồn tại xưởng. Giúp quản lý tài sản chặt chẽ, hạn chế thất thoát.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ

 

 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách Lệnh sản xuất:

 

  • Hiển thị danh sách Lệnh sản xuất tại từng phân xưởng, với thông tin về sản phẩm, số lượng sản xuất, thời gian yêu cầu, …

 

  • Quản lý đồng bộ các chi tiết cấu thành sản phẩm. Các chi tiết được sản xuất riêng lẻ nhưng hiển thị theo dạng luồng, giúp nắm bắt tiến độ từng phần sản phẩm trong tổng thể, đảm bảo sự đồng bộ tại công đoạn lắp ráp, hoàn thiện.

 

  • Hiển thị thông tin định mức nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.

 

✔️ Lập kế hoạch sản xuất cho từng lệnh sản xuất tại phân xưởng, hiển thị kế hoạch theo ngày, tuần, tháng.

 

✔️ Cập nhật hoàn thành sản xuất tại mỗi công đoạn: Hiển thị sẵn trên màn hình smartphone, máy tính bảng, laptop dữ liệu lệnh sản xuất, sản phẩm, các chi tiết đang sản xuất theo từng cá nhân/ tổ/ đội/ công đoạn, … hỗ trợ cập nhật dữ liệu hoàn thành thực tế ngay trên màn hình.

 

✔️ Cập nhật lỗi trong sản xuất: Hỗ trợ cập nhật thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu lỗi cùng nguyên nhân gây lỗi tại mỗi công đoạn sản xuất, sử dụng lên các báo cáo thống kê phục vụ việc cải tiến chất lượng.

 

✔️ Cập nhật hao hụt trong sản xuất: Hỗ trợ cập nhật hao hụt thực tế cho thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất, phục vụ việc thống kê và điều chỉnh định mức nguyên vật liệu (BOM).

 

✔️ Quản lý quá trình luân chuyển nguyên liệu tại xưởng: Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu từ lúc xuất kho, số tiêu hao do gia công, chế biến, hàng hư hỏng, thất lạc, hàng hoàn trả, hàng tồn tại xưởng. Giúp hạn chế thất thoát, đồng thời cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch vật tư và các nhu cầu về quản trị.

 

✔️ Lập phiếu đề nghị nhập kho thành phẩm, nhập trả nguyên liệu theo lệnh sản xuất.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho:

 

  • Hiển thị danh sách vật tư cần nhập kho cùng tiến trình xử lý, nắm bắt ngay thông tin về hàng cần nhập, hàng đã nhập, hàng nhập thiếu, hàng lỗi chờ xử lý.

 

  • Lập phiếu Chờ xử lý cho trường hợp hàng không đạt chất lượng.

 

  • Lập Phiếu nhập kho cho trường hợp hàng đạt chất lượng.

 


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO