PHÂN HỆ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

 

1. Giá trị mang lại


✔️ Lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo ngày, tuần, tháng cho từng Lệnh sản xuất được phân bổ xuống. Theo dõi tiến độ thực hiện hiện hàng ngày để đảm bảo hoàn thành đúng thời gian yêu cầu.

 

✔️ Thể hiện danh sách thành phẩm, bán thành phẩm cần sản xuất hàng ngày đến từng cá nhân, tổ, đội, công đoạn … của phân xưởng trên smartphone, tablate, laptop. Hỗ trợ cập nhật hoàn thành các công việc theo danh sách.

 

✔️ Cập nhật thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên liệu lỗi tại từng công đoạn cùng với lý do lỗi để lấy dữ liệu phục vụ phân tích, cải tiến.

 

✔️ Cập nhật hao hụt sản xuất cho thành phẩm, bán thành phẩm để lấy dữ liệu phục vụ việc điều chỉnh định mức, cải tiến.

 

✔️ Quản lý sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu tồn tại từng phân xưởng, hỗ trợ kiểm soát tài sản chặt chẽ hơn và phục vụ việc tính giá thành sản xuất.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ


 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách Lệnh sản xuất:

 

- Lệnh sản xuất được quản lý riêng cho từng phân xưởng, thể hiện thông tin sản phẩm, số lượng cần sản xuất, thời gian yêu cầu, …

 

- Quản lý thông tin các chi tiết cấu thành của sản phẩm, được sản xuất riêng lẻ nhưng đồng bộ tại công đoạn lắp ráp.

 

- Thể hiện thông tin về định mức nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm.

 

✔️ Màn hình lập kế hoạch sản xuất tại phân xưởng:

 

- Thể hiện sẵn thông tin sản phẩm và các chi tiết cấu thành sản phẩm của từng Lệnh sản xuất cùng số lượng cần thực hiện tại mỗi công đoạn theo định mức kế hoạch đã được xây dựng sẵn.

 

- Chức năng cập nhật lại kế hoạch sản xuất theo ngày, tuần, tháng để phù hợp hơn với thực tế so với kế hoạch do phần mềm đề xuất.

 

✔️ Chức năng cập nhật hoàn thành thực tế tại mỗi công đoạn: Danh sách lệnh sản xuất, sản phẩm, các chi tiết cấu thành sản phẩm, số lượng sẽ được thể hiện trên smartphone, tablet, laptop theo từng cá nhân/ tổ/ đội/ công đoạn, … và hỗ trợ người dùng cập nhật số lượng hoàn thành thực tế.

 

✔️ Chức năng cập nhật lỗi trong sản xuất: Hỗ trợ cập nhật thành phẩm, bán thành phẩm, NVL lỗi kèm lý do lỗi tại mỗi công đoạn sản xuất, sử dụng lên các báo cáo thống kê phục vụ việc cải tiến chất lượng.

 

✔️ Chức năng cập nhật hao hụt trong sản xuất: Hỗ trợ cập nhật hao hụt cho thành phẩm, bán thành phẩm.

 

✔️ Chức năng quản lý sản phẩm, NVL dở dang tại xưởng: Giúp theo dõi số lượng thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên vật liệu còn dở dang tại phân xưởng.

 

✔️ Chức năng pập phiếu đề nghị nhập kho theo Lệnh sản xuất từ màn hình quản lý danh sách Lệnh sản xuất và kế thừa các dữ liệu cần thiết.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho:

 

- Quản lý thông tin danh sách nguyên liệu cần nhập kho, số lượng nhập, số lượng không đạt chất lượng đang chờ xử lý, …

 

- Chức năng lập phiếu Chờ xử lý với với hàng không đạt chất lượng.

 

- Chức năng lập Phiếu nhập kho với hàng đạt chất lượng.

 

✔️ Chức năng lập phiếu đề nghị nhập kho trả NVL theo Lệnh sản xuất