PHÂN HỆ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

 

1. Giá trị mang lại


✔️ Nhanh và đơn giản hơn cho việc lập kế hoạch, ra quyết định tự sản xuất hay gia công ngoài với các thông tin tức thời như tồn kho; chủng loại, số lượng sản phẩm đang được sản xuất, thời gian hoàn thành; số lượng nhân công, máy móc đang tham gia sản xuất; số lượng nhân công, máy móc nhàn rỗi.

 

✔️ Tính toán nhu cầu vật tư cần cho sản xuất, cân đối với số lượng tồn kho, số lượng mua đang trên đường về để ra quyết định mua nguyên vật liệu.

 

✔️ Ra lệnh sản xuất thành phẩm, bán thành phẩm nhất quán tới các phân xưởng sản xuất, đảm bảo thành phẩm cuối được nhập kho và giao hàng theo đúng cam kết về thời gian.

 

✔️ Theo dõi tiến độ sản xuất của từng phân xưởng, tiến độ cung ứng vật tư, … giúp đưa ra giải pháp xử lý kịp thời khi có một công đoạn trong chuỗi sản xuất gặp vấn đề có thể gây nguy cơ trễ kế hoạch giao hàng.

 

✔️ Tổng hợp tần suất chậm tiến độ của từng bộ phận, phân xưởng để từ đó có giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả.

 

✔️ Cung cấp thông tin tức thời về tiến độ đơn hàng khi được yêu cầu từ khách hàng.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ trên phần mềm LEAN


 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Từ màn hình quản lý đơn hàng, với các sản phẩm cần sản xuất chúng ta chọn chức năng Lập kế hoạch sản xuất để kế thừa dữ liệu từ đơn hàng.

 

Một kế hoạch sản xuất có thể được lập cho một hoặc nhiều đơn hàng, một đơn hàng cũng có thể được chia ra lập thành nhiều kế hoạch sản xuất tùy vào các giai đoạn giao hàng.

 

✔️ Tiếp đến, màn hình Quản lý kế hoạch sản xuất giúp:

 

- Quản lý thông tin về kế hoạch đã lập và quá trình thực thi như: Đã ra Lệnh sản xuất/ Lệnh gia công ngoài? Tình hình triển khai sản xuất tại các phân xưởng; Tình hình nhập kho thành phẩm, xuất kho giao hàng, …

 

- Tích hợp các thông tin liên quan của cùng một mã sản phẩm như: Số lượng tồn kho; định mức tồn kho tối thiểu; tổng số lượng trên các đơn hàng chưa giao; tổng số lượng đang sản xuất chưa nhập kho; …

 

- Thực hiện chức năng Lập lệnh sản xuất hoặc Lập lệnh gia công ngoài kế thừa dữ liệu từ Kế hoạch sản xuất. (Lệnh gia công được trình bày tại module Cung ứng vật tư)

 

✔️ Lệnh sản xuất được lập bao gồm các thông tin về sản phẩm cần sản xuất, số lượng, thời gian hoàn thành, phân xưởng thực hiện, …

 

✔️ Từ Lệnh sản xuất, LEAN tính ra được nhu cầu vật tư cần cho sản xuất dựa vào định mức nguyên vật liệu (BOM), và tiếp tục tiến hành phân loại vật tư, nếu:

 

- Vật tư là nguyên vật liệu: LEAN hỗ trợ chức năng Cân đối tồn kho nếu đủ sẽ tiến hành lập Phiếu đề nghị xuất kho, nếu thiếu sẽ tiến hành lập Phiếu đề nghị mua hàng.

 

- Vật tư là bán thành phẩm: Chúng ta sử dụng chức năng Cân đối tồn kho, nếu đủ tiến hành lập Phiếu đề nghị xuất kho. Nếu thiếu, Lập kế hoạch sản xuất bán thành phẩm và quay lại quy trình như trên.

 

(Có thể thực hiện cho trường hợp BOM nhiều cấp, khi bán thành phẩm được sản xuất ra để làm nguyên liệu cho một bán thành phẩm khác, bán thành phẩm này lại tiếp tục được sử dụng làm nguyên liệu sản phẩm cuối)