PHÂN HỆ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

1. Vốn bằng tiền

 

✔️ Hỗ trợ lập kế hoạch thu/ chi, quản lý tình hình thu/ chi thực tế so với kế hoạch.

 

✔️ Lập các phiếu thu, chi, báo nợ ngân hàng, báo có ngân hàng phục vụ hạch toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

 

✔️ Hỗ trợ chức năng thanh toán công nợ theo mã đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, …) hoặc công nợ chi tiết theo hóa đơn, đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm thanh toán (nếu có).

 

✔️ Lập và theo dõi chi tiết cac khế ước vay ngân hàng theo ngày đáo hạn.

 

✔️ Hỗ trợ hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ cùng lúc liên quan đến hai loại tiền là tiền hạch toán và tiền ngoại tệ (USD, JPY, …)

 

✔️ Ghi nhận các khoản chi phí phát sinh chi tiết theo khoản mục, bộ phận.

 

✔️ Hỗ trợ theo dõi các báo cáo liên quan đến tiền như: Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; Nhật ký thu/ chi; Báo cáo tồn quỹ; …

 

2. Mua hàng – Quản lý công nợ phải trả

 

✔️ Hỗ trợ lập và quản lý chính sách giá chi tiết theo từng mặt hàng và nhà cung cấp, tự động cập nhật giá khi tạo chứng từ.

 

✔️ Lập đơn đặt hàng mua, quản lý tiến độ nhập kho mua hàng từ danh sách đơn đặt hàng.

 

✔️ Lập phiếu nhập mua hàng hóa/ dịch vụ để hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trong nước và nhập khẩu, tự động tạo định khoản khi hạch toán thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT. Hỗ trợ lập phiếu hàng toán nghiệp vụ trả lại hàng mua.

 

✔️ Hỗ trợ nghiệp vụ nhập kho nhiều lần nhưng xuất hóa đơn một lần, nhập kho trước xuất hóa đơn sau.

 

✔️ Ghi nhận và theo dõi công nợ theo nhà cung cấp hoặc công nợ chi tiết theo hóa đơn. Theo dõi tuổi nợ của từng hóa đơn.

 

✔️ Hỗ trợ theo dõi công nợ theo tiền VND và ngoại tệ (USD, JPY, …).

 

✔️ Lập bút toán ghi nhận chi phí mua hàng và tự động phân bổ cho một hoặc nhiều hóa đơn theo giá trị hoặc số lượng.

 

✔️ Hỗ trợ hệ thống báo cáo theo dõi công nợ theo nhà cung cấp, công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo tuổi nợ, … Thống kê báo cáo về tình hình mua hàng từ tổng hợp đến chi tiết, xem đa chiều theo mặt hàng, nhóm hàng, nhà cung cấp, …

 

3. Bán hàng – Quản lý công nợ phải thu

 

✔️ Hỗ trợ lập và quản lý chính sách giá chi tiết theo từng mặt hàng và khách hàng, tự động cập nhật giá khi tạo chứng từ.

 

✔️ Hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng theo quy trình từ Báo giá à Lập đơn hàng bán à Phiếu xuất kho giao hàng à Xuất hóa đơn. Kiểm soát tiến độ xuất kho giao hàng theo danh sách đơn hàng.

 

✔️ Hỗ trợ nghiệp vụ xuất kho nhiều lần ra hóa đơn một lần. Lập bút toán ghi nhận hàng bán bị trả lại. Giúp theo dõi doanh số của từng nhân viên, phòng ban bán hàng.

 

✔️ Ghi nhận và theo dõi công nợ theo khách hàng hoặc công nợ chi tiết theo hóa đơn. Theo dõi tuổi nợ của từng hóa đơn.

 

✔️ Hỗ trợ theo dõi công nợ theo tiền VND và ngoại tệ (USD, JPY, …).

 

✔️ Hỗ trợ thực hiện bút toán bù trừ công nợ giữa các khách hàng, khách hàng với nhà cung cấp và khi đối tác vừa là khách hàng vừa là nhà cung cấp.

 

✔️ Hỗ trợ hệ thống báo cáo theo dõi công nợ theo khách hàng, công nợ chi tiết theo hóa đơn, báo cáo tuổi nợ, … Hệ thống báo cáo phân tích bán hàng và thống kê tình hình bán hàng từ tổng hợp đến chi tiết, xem đa chiều theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhân viên, thị trường …

 

4. Tài sản cố định

 

✔️ Hỗ trợ khai báo danh mục tài sản cố định và phân loại theo loại TSCĐ, bộ phận sử dụng, nguồn vốn hình thành, lý do hình thành, …

 

✔️ trợ ghi nhận các nghiệp vụ tăng, giảm tài sản cố định.

 

✔️ Tính khấu hao tài sản cố định.

 

✔️ Theo dõi biến động theo giá trị TSCĐ từ lúc hình thành cho đến lúc thanh lý.

 

✔️ Khai báo danh mục công cụ dụng cụ và tính phân bổ CCDC.

 

5. Kế toán tổng hợp

 

✔️ Tích hợp với tất cả các phần hành trong hệ thống để tập hợp dữ kế toán về phân hệ này đây.

 

✔️ Hỗ trợ lập phiếu kế toán để hạch toán các nghiệp vụ còn lại mà các phần hành khác không thực hiện.

 

✔️ Hỗ trợ các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá.

 

✔️ Cung cấp các báo báo tài chính, báo cáo thuế theo quy định như: Bảng cân đối tài khoản; Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính; Bảng kê thuế đầu vào; Bảng kê thuế đầu ra; Tờ khai thuế.


Xin cảm ơn!

×

ĐĂNG KÝ DEMO