PHÂN HỆ CUNG ỨNG VẬT TƯ

 

1. Giá trị mang lại


✔️ Mỗi thời điểm mở phần mềm đều có thể theo dõi về nhu cầu mua NVL/ gia công, thời gian yêu cầu. Theo dõi tình trạng xử lý đối với mỗi phiếu đề nghị mua NVL/ gia công

 

✔️ Theo dõi danh sách nhà cung cấp cho mỗi mã hàng, so sách các tiêu chí để đánh giá nhà cung cấp như giá, thời gian giao hàng, chất lượng, …

 

✔️ Quản lý song song mã hàng nội bộ và mã nhà sản xuất cho cùng một mặt hàng.

 

✔️ Quản lý danh sách nguyên liệu thay thế cùng đặc tính, có thể thay thế lẫn nhau giúp linh động xử lý trong quá trình mua hàng.

 

✔️ Theo dõi tiến độ mua hàng từ lúc gửi đơn đặt hàng, hàng đã về nhập kho, hàng đang trên đường, hàng chưa xuất cảng bên bán, ngày về nhập kho dự kiến

 

✔️ Quản lý công nợ và tiến độ thanh toán theo từng đơn hàng. Hỗ trợ lên kế hoạch chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp.

 

✔️ Giúp xây dựng và thực thi chính sách phê duyệt theo nhiều cấp. Có thể kiểm tra thông tin chứng từ và thực hiện phê duyệt trên laptop, tablet, smartphone

 

2. Quy trình nghiệp vụ mua hàng trên phần mềm LEAN


 

Giải thích quy trình:

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách đề nghị mua hàng:

 

- Thể hiện sẵn các thông tin về mã nguyên liệu, số lượng, thời gian yêu cầu; danh sách nhà cung cấp kèm lịch sử về giá, tiến độ giao hàng, chất lượng, …

 

- Chức năng lập phiếu Duyệt giá mua từ màn hình: Mỗi mã nguyên liệu có ít nhất thông tin của ba nhà cung cấp cùng với giá và thời gian giao hàng, phiếu được xử lý theo quy trình phê duyệt trước khi lập đơn đặt hàng.

 

✔️ Đơn đặt hàng mua: Được lập từ màn hình quản lý phiếu duyệt giá với các thông tin được kế thừa như nhà cũng cấp, mã nguyên liệu, số lượng, ngày giao hàng, …

 

✔️ Màn hình quản lý tiến độ giao hàng:

 

- Quản lý thông tin chi tiết từng mã nguyên liệu của đơn hàng, số lượng đặt, số lượng đã về nhập kho, số lượng đang trên đường về, số lượng chưa xuất cảng người bán, ngày về dự kiến.

 

- Chức năng lập phiếu Đề nghị nhập kho từ màn hình và kế thừa thông tin từ đơn hàng.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho:

 

- Quản lý thông tin danh sách nguyên liệu cần nhập kho, số lượng nhập, số lượng không đạt chất lượng đang chờ xử lý, số đơn hàng mua, …

 

- Chức năng lập phiếu Chờ xử lý với với hàng không đạt chất lượng.

 

- Chức năng lập Phiếu nhập kho với hàng đạt chất lượng.

 

✔️ Quản lý công nợ nhà cung cấp: Giúp theo dõi công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn/ đơn hàng. Theo dõi các hóa đơn gần đến hạn trả, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Đề xuất lập Đề nghị thanh toán cho danh sách hóa đơn gần đến hạn trả, quản lý danh sách đề nghị thanh toán và Lập kế hoạch chi tiền thanh toán nhà cung cấp.

 

✔️ Quản lý kế hoạch dòng tiền: Từ kế hoạch chi tiền, kết hợp với kế hoạch thu tiền, chúng ta sẽ thấy được bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

 

3. Quy trình nghiệp vụ gia công


 

Giải thích quy trình

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách đề nghị gia công:

 

- Thể hiện sẵn các thông tin về mã hàng, số lượng, thời gian yêu cầu; danh sách nhà cung cấp kèm lịch sử về giá, tiến độ giao hàng, chất lượng, …

 

- Chức năng lập phiếu Duyệt giá gia công từ màn hình: Mỗi mã hàng có ít nhất thông tin của ba nhà cung cấp cùng với giá và thời gian giao hàng, phiếu được xử lý theo quy trình phê duyệt trước khi lập phiếu đề nghị xuất hàng gia công.

 

✔️ Phiếu đề nghị xuất hàng gia công: Được tạo và kế thừa dữ liệu từ duyệt giá gia công, là thông tin để bộ phận kho/ xưởng xuất hàng đi gia công.

 

✔️ Phiếu xuất kho/ xưởng đi gia công: Được tạo và kế thừa dữ liệu từ Phiếu đề nghị gia công, là thông tin để quán lý tiến độ hàng gia công.

 

✔️ Màn hình quản lý tiến độ gia công:

 

- Quản lý thông tin chi tiết từng mã hàng, số lượng xuất gia công, số lượng đã về nhập kho, số lượng chưa về, ngày về dự kiến.

 

- Chức năng lập phiếu Đề nghị nhập kho/ xưởng từ màn hình và kế thừa thông tin từ đơn hàng.

 

✔️ Màn hình quản lý danh sách phiếu đề nghị nhập kho/ xưởng:

 

- Quản lý thông tin danh sách mã hàng cần nhập, số lượng nhập, số lượng không đạt chất lượng đang chờ xử lý, …

 

- Chức năng lập phiếu Chờ xử lý với với hàng không đạt chất lượng.

 

- Chức năng lập Phiếu nhập kho/ xưởng với hàng đạt chất lượng.

 

✔️ Quản lý công nợ nhà cung cấp: Giúp theo dõi công nợ và tình hình thanh toán chi tiết đến từng hóa đơn. Theo dõi các hóa đơn gần đến hạn trả, hóa đơn trễ hạn.

 

✔️ Đề xuất lập Đề nghị thanh toán cho danh sách hóa đơn gần đến hạn trả, quản lý danh sách đề nghị thanh toán và Lập kế hoạch chi tiền thanh toán nhà cung cấp.

 

✔️ Quản lý kế hoạch dòng tiền: Từ kế hoạch chi tiền, kết hợp với kế hoạch thu tiền, chúng ta sẽ thấy được bức tranh về dòng tiền trong vài tuần hoặc vài tháng tới.