1. Minh bạch

LEAN hiểu rằng một doanh nghiệp muốn trở nên tinh gọn và phát triển bền vững thì phải là một doanh nghiệp minh bạch. Vì vậy, LEAN luôn cố gắng để tạo ra sự minh bạch về mọi khía cạnh, minh bạch giữa lợi ích của các cá nhân, giữa cá nhân và tập thể; Minh bạch thông tin về phát triển dự án, sản phẩm; Minh bạch thông tin trong quá trình hợp tác với khách hàng, đối tác; Minh bạch thông tin về quy trình hoạt động, quy định, chính sách.

 

2. Chất lượng

Với LEAN, để xây dựng một doanh nghệp trường tồn, là nơi khách hàng đặt trọn niềm tin thì cần phải lấy chất lượng làm nền tảng cốt lõi. Cho nên LEAN luôn đặt trọng tâm vào công tác cải tiến sản phẩm, dịch vụ; cải tiến quy trình; nâng cao năng lực, kỹ năng và thái độ của từng nhân sự để hướng tới mục tiêu chất lượng.

 

3. Đoàn kết

Với phương châm “Đoàn kết là sức mạnh”, LEAN luôn hướng từng cá nhân tham gia vào các hoạt động tập thể, xây dựng các nhóm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và mỗi thành viên là một mắt xích quan trọng trong chuỗi quy trình tạo ra giá trị. LEAN kịch liệt loại bỏ các tư tưởng tiêu cực, các hành động chia bè kết phái gây ảnh hưởng đến sức mạnh tập thể